My Ordinary Love StoryIMDb
6.5
Year
Country

Genres

Directorเรื่องราว ของหญิงสาวผู้ที่ผิดหวังจากความสัมพันธ์อันล้มเหลวมาหลายต่อหลายครั้งจนเธอปฎิญาณตนว่ารักครั้งนี้จะเป็นรักครั้งสุดท้าย