Hot Blood Band วงดนตรีเลือดร้อน

เมื่อพ่อครัวเลือดร้อน เจ้าเฉียน (รับบทโดย Chen Xiang) รู้ว่าโรงงานเก่าแก่ที่เขาทำงานอยู่กำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ซึ่งนั่นจะทำให้บรรดาพ่อครัวในโรงอาหารของโรงงานต้องตกงาน จึงได้มีการเจรจาต่อรอง เพื่อรักษาโรงงานแห่งนี้เอาไว้ พวกเขาต้องวางเงินให้กับเจ้าของโรงงาน 1 แสนหยวน เพื่อทำสัญญาภายใน 2 เดือน

Year
Country
Genres
Director
Writers